oficiální web obce

Tělocvičná jednota Sokol v Kobylech byla založena v roce 1919. Spadala do V. okrsku sokolské župy ještědské. Ustavující schůze se konala 4.května 1919 v hostinci pana Blažka v Kobylech. Počet zakládajících členů byl 48. V roce 1920 se 5 mužů 3 ženy zúčastnilo VII. všesokolského sletu v Praze. Členové jednoty cvičili ve třídách místní školy. Kromě cvičení se pořádaly přednášky, příležitostné oslavy, hrály se divadelní hry. 21.srpna 1938 se konala velká slavnost k otevření nové sokolovny na Nechálově. Tato budova sloužila nejen pro cvičení, ale i pro rozšiřování kultury v okolí.

A tak je tomu i v dnešní době, kdy sokolovna slouží všem společenským organizacím. V roce 1951 byla otevřena nově postavená škola na Nechálově. U školy byla vybudována dvě volejbalová hřiště a jedno hřiště na kopanou. Po vzájemné dohodě mezi školou a sokolskou jednotou mohou hřiště i školní tělocvičnu využívat i členové Sokola. Proto i sokolské nářadí bylo přestěhováno ze sokolovny do tělocvičny a škola může využít sokolovny k veřejným vystoupením.

TJ Sokol organizuje pravidelná cvičení dětí, žen, ale i mužů od podzimu do jara. Pořádá pravidelně jarní turistický výlet, děti se zúčastňují župních srazů na podzim i na jaře. Každoročně je uskutečněn výlet do Krkonoš, dětský den pro naše nejmenší se soutěžemi a táborákem. Členky Sokola se zúčastňují cvičení na sokolských sletech. Je už tradicí pořádání na začátku března dětského karnevalu a vyhlášených šibřinek po širokém okolí.